Regulamin korzystania z Platformy e-commerce TiM S.A.

1. DEFINICJE

 1. Wskazanym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:

  TIM – oznacza spółkę „TIM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (43-382) przy ul. T. Regera 111, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048579, posiadającą NIP 5470086898. 

  Dane do logowania – oznaczają przypisane do danego Zamawiającego dane składające się z loginu i hasła, umożliwiające zalogowanie na Konto.

  Konto – oznaczony indywidualny zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym TIM znajdujących się na Platformie, w którym gromadzone są dane i Zamówienia złożone przez Zamawiającego.

  Platforma – oznacza platformę elektroniczną umieszczoną na serwerze TIM pod adresem www.e-tim.pl, przy użyciu której Zamawiający składa Zamówienia na Towary TIM.

  Regulamin (Regulamin e-commerce) – oznacza niniejszy regulamin korzystania z platformy e-commerce „TiM” S.A.

  RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

  Sklep – oznacza punkt sprzedaży alkoholu prowadzony przez TiM na podstawie zezwolenia nr 905/GP/2022 i 907/GP/2022 przy ul. Ks. Józefa Londziny 106, 43-382 Bielsko – Biała.

  Towary – oznacza towary sprzedawane przez TIM, znajdujące się w aktualnej ofercie TIM.

  Ustawa – oznacza ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.).

  Zamówienie – oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego na Towary TIM przy użyciu Konta na Platformie.

  Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,  które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej składają TIM Zamówienie na Towary.

  Zezwolenie – oznacza zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, o których mowa w Ustawie. 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin e-commerce określa zasady składania przez Zamawiających Zamówień na Towary TIM przy użyciu Konta na Platformie i ich realizacji przez TIM na podstawie posiadanych przez TIM Zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 
 2. W przypadku, jeżeli TIM i Zamawiającego łączy odrębna pisemna umowa określająca zasady współpracy stron w zakresie handlu Towarami, niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Zamówień składanych przez Zamawiającego przy użyciu Konta na Platformie. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz umowy łączącej TIM i Zamawiającego, pierwszeństwo ma umowa. 
 3. Zamówienia za pośrednictwem Platformy mogą składać wyłącznie Zamawiający posiadający właściwe Zezwolenie.  
 4. Przed udzieleniem Zamawiającemu dostępu do Konta na Platformie, Zamawiający jest zobowiązany przedstawić TIM oryginał właściwego Zezwolenia. TIM może w każdym czasie żądać przedstawienia przez Zamawiającego aktualnego Zezwolenia.

3. Korzystanie z platformy

 1. Przed przystąpieniem przez Zamawiającego do korzystania z Platformy, na wniosek Zamawiającego TIM udostępnia mu zindywidualizowane Dane do logowania na Konto, w tym jednorazowe hasło. Przy pierwszym logowaniu na Platformę Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zmiany hasła. Umożliwienie Zamawiającemu przez TIM korzystania z Platformy jest prawem, a nie obowiązkiem TIM, co oznacza, że TIM może odmówić danemu Zamawiającemu udostępnienia Danych do logowania na Platformie
 2. Przy pierwszym logowaniu na Platformę Zamawiający jest zobligowany do akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Brak zgody uniemożliwia składanie Zamówień przy użyciu Platformy, co nie wyklucza możliwości składania Zamówień w inny sposób dopuszczalny przez TIM. 
 3. Zamawiający ma możliwość złożenia Zamówienia wyłącznie po zalogowaniu się do Konta przy użyciu Danych do logowania. Przy logowaniu Zamawiający może zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie”, co powoduje, że nie będzie automatycznie wylogowywany z Konta. 
 4. Zamawiający może w każdym czasie dokonać zmiany swojego hasła do logowania na Konto.  
 5. Zabrania się Zamawiającym udostępniania Danych do logowania osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 3.6. Regulaminu. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania w poufności Danych do logowania oraz dokładania najwyższej staranności w celu uniemożliwienia uzyskania Danych do logowania do jego Konta przez nieupoważnione osoby trzecie.  
 6. Zamawiający jest uprawniony do udostępnienia Danych do logowania wyłącznie swoim pracownikom lub współpracownikom, którzy w imieniu Zamawiającego mają składać i odbierać Zamówienia. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający odpowiada jak za własne. 
 7. Podczas korzystania z Platformy, Zamawiający zobowiązany jest do:  
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, 
  2. aktualizacji danych niezwłocznie po każdej ich zmianie; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Zamawiającego, 
  3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim wbrew postanowieniom Regulaminu. 
 8. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 9. jest uprawniony do usunięcia Konta danego Zamawiającego w następujących przypadkach: 
  1. braku logowania na Konto przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 
  2. rozwiązania umowy współpracy łączącej TIM i Zamawiającego,
  3. naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, 
  4. w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających  cofnięcie Zamawiającemu dostępu do Konta. 
 10. TIM jest uprawniony do ograniczeń w korzystaniu z konta w przypadku przeterminowanych płątności lub wyczerpaniu limitu kredytowego 
 11. TIM jest uprawniony do tymczasowego zawieszenia możliwości korzystania z Konta przez danego Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z płatnością wymagalnych należności względem TIM lub wyczerpał udzielony mu przez TIM limit kredytowy.  
 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Platformy, Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić je TIM za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na Platformie lub na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@e-tim.pl.

4. Wymagania sprzętowe

 1. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych: 
  1. posiadanie urządzenia komputerowego umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej wymienionej w lit. c); 
  2. posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego nieprzerwany dostęp do Platformy podczas korzystania z niej; 
  3. używanie przeglądarki internetowej z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptacją tzw. "cookies" - obsługiwane programy to:  
   1. Mozilla Firefox (w najnowszej wersji); 
   2. Google Chrome (w najnowszej wersji); 
   3. Safari (w najnowszej wersji); 
   4. Edge (w najnowszej wersji); 
  4. zapewnienie komunikacji z systemem sprzedażowym TIM (w tym poprawnie działających mechanizmów integracyjnych po stronie tego systemu), z którym będą wymieniane komunikaty w ramach integracji. 
   1. posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Platformy, 
   2. dostęp do sieci Internet, 
   3. dostęp do jednej z następujących przeglądarek internetowych: https://e-tim.pl/. 
 2. TIM dokłada wszelkich starań, by strona internetowa Platformy działała i wyświetlała się poprawnie w każdej z wersji przeglądarek wymienionych w ust. 4.1. lit. c), jednakże TIM zapewnia poprawność działania i wyświetlania strony internetowej Platformy wyłącznie w przypadku korzystania z najnowszej, z dostępnych w danej chwili, wersji danej przeglądarki. 
 3. W przypadku korzystania z Platformy przy użyciu tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego, niektóre funkcjonalności Platformy mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, w efekcie czego korzystanie z Platformy może być niemożliwe lub utrudnione.

5. Składanie i realizacja zamówień

 1. Po zalogowaniu na Konto na Platformie, Zamawiający uzyskuje dostęp do aktualnej oferty na Towary sprzedawane przez TIM, zawierającej podstawowe dane o Towarze oraz jego cenieę, tj.:  nazwa Towaru, indeks katalogowy Towaru, najważniejsze parametry techniczne Towaru, rodzaj Towaru, cena netto podstawowa, cena brutto podstawowa, stawka VAT, kwota VAT, domyślna jednostka miary. Wszystkie podawane przez TIM ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, bez podatku VAT. 
 2. Zamawiający może złożyć Zamówienie wyłącznie po zalogowaniu na Konto na Platformie, poprzez wybór Towarów oferowanych przez TIM oraz podanie liczby zamawianych Towarów.  
 3. TIM realizuje dostawy Towarów według ustalonego z Zamawiającym harmonogramu dostaw oraz schematu opakowań transportowych. Opakowanie transportowe to obejmuje 20 butelek różnego rodzaju. Dostawy realizowane są wyłącznie jako wielokrotność opakowania transportowego. 
 4. Dostawa Towaru nastąpi do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. 
 5. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy Platformy wymaga podania co najmniej następujących danych: 
  1. imię i nazwisko lub firma,  
  2. telefon kontaktowy, 
  3. adres e-mail, 
  4. adres, na który mają zostać doręczone zamówione Towary. 
 6. Adres, na który mają zostać dostarczone zamówione Towary, musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być uwzględnionym w Zezwoleniu wydanym na rzecz Zamawiającego. W przypadku wWskazaniea przez Zamawiającego adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spowoduje odmowę realizacji Zamówienia przez TIM. I jest zgodny z miejscem przyznania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
 7. W razie wątpliwości co do pełnoletności Zamawiającego, TIM może uzależnić realizację zamówienia od przesłania przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, kopii dowodu tożsamości albo innego dokumentu poświadczającego wiek Zamawiającego o wielkości mniejszej niż 75% oryginału lub też podejmuje inne działania w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości. W razie wątpliwości co do stanu trzeźwości Zamawiającego, TIM nie przystąpi do realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
 8. Zamówienie potwierdzane  jest (jako otrzymane) przez TIM za pośrednictwem Platformy / na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia, nie później niż do 24 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego okresu, Zamawiający nie jest związany zamówieniem, chyba że z treści zamówienia wynika inaczej. TIM może odmówić potwierdzenia Zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 9. Potwierdzając Zamówienie, TIM określa zamówiony Towar, który zostanie dostarczony, ceny za poszczególne Towary, łączną cenę, formę płatności, termin odbioru (dostawy) oraz przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa.
 10. Potwierdzenie Zamówienia przez TIM oznacza zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w potwierdzeniu Zamówienia. W każdym przypadku miejscem zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz miejscem spełnienia świadczenia (wydania Towaru) jest siedziba TIMSklepu; adres Sklepu jest każdorazowo wskazany na fakturze VAT. Miejscem spełnienia świadczenia (wydania Towaru) będzie właściwe miejsce prowadzenia działalności wymienione w Zezwoleniu na obrót hurtowy napojami alkoholowymi posiadanym przez TIM. 
 11. Od momentu potwierdzenia Zamówienia przez TIM, zostaje ono skierowane do przygotowania do realizacji. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu uzależnione jest od zgody TIM. 
 12. Warunkiem wystawienia przez TIM na rzecz Zamawiającego faktury VAT jest wskazanie przez Zamawiającego na Koncie lub przy składaniu Zamówienia niezbędnych danych (firma Zamawiającego, numer NIP, adres siedziby). Złożenie zamówienia przez Zamawiającego wraz z podaniem niezbędnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne z upoważnieniem TIM przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
 13. TIM zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku niemożności realizacji Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn obiektywnych. 

6. Warunki płatności

 1. TIM oferuje następujące formy uiszczenia płatności: 
  1. gotówką w siedzibie Sklepu bądź przy dostawie Zamówienia do Zamawiającego, 
  2. przelewem na rachunek TIM w terminie uzgodnionym w potwierdzeniu Zamówienia.
 2. TIM zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania płatności kartą płatniczą w przypadkach określonych przepisami prawa. 
 3. W przypadku płatności przelewem, TIM wskaże w fakturze VAT rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie zobowiązany dokonać płatności. 
 4. W uzasadnionych przypadkach, przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, TIM może żądać od Zamawiającego przedpłaty za całość lub część Zamówienia. Przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przedpłaty przez TIM.
 5. TIM może powstrzymać się z realizacją Zamówienia do momentu uregulowania przez Zamawiającego na rzecz TIM wszelkich zaległych zobowiązań. W takim wypadku TIM zawiadomi Zamawiającego o wstrzymaniu realizacji Zamówienia do momentu uregulowania przez Zamawiającego całości zaległych zobowiązań.
 6.   Inne niż wskazane w ust. 6.1. warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń Zamawiającego z TIM. 

7. Reklamacje

 1. TIM zapewnia, że wszystkie Towary dostępne w jego ofercie zostały sprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi. 
 2. Niezwłocznie po odbiorze Towaru zamówionego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający powinien dokonać jego sprawdzenia z punktu widzenia braków ilościowych. Zamawiający powinien zgłosić TIM wszelkie braki ilościowe nie później niż w terminie 24 godzin od dnia odbioru zamówionego Towaru wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zgłoszenie braków ilościowych, Zamawiający nie jest uprawniony do zgłaszania wad ilościowych zamówionego Towaru. Stwierdzenie braków ilościowych nie upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru pozostałych zamówionych Towarów. 
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego Towaru zamówionego za pośrednictwem Platformy, nie później niż w terminie 24 godzin od dnia ujawnienia się wady i nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru przez Zamawiającego, Zamawiający powinien zgłosić TIM wszelkie wady jakościowe zamówionego Towaru. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zgłoszenie wad, Zamawiający nie jest uprawniony do zgłaszania wad jakościowych zamówionego Towaru.  
 4. Zgłoszenie wad ilościowych lub jakościowych powinny być dokonane pisemnie i przesłane na adres e-mail: kontakt@e-tim.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego reklamacyjnego dostępnego na Platformie.  
 5. W przypadku zgłoszenia wad ilościowych lub jakościowych, wraz ze zgłoszeniem Zamawiający powinien przesłać wszelkie dowody uzasadniające dokonane zgłoszenie.

8. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, TIM informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz osoby trzeciej upoważnionej przez niego do kontaktu z TIM oraz do odbioru Towaru – jest TIM, tj.: „TiM” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej pod adresem: ul. T. Regera 111, 43-382 Bielsko-Biała, KRS: 0000048579, REGON: 002406887, NIP: 5470086898. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe Zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP.  
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych dostępny pod adresem e-mail: iodo@tim-wina.com.pl. 
 3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w następujących celach: 
  1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – dane Zamawiającego, przy czym w celu realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego administrator może przetwarzać także dane osoby trzeciej upoważnionej do odbioru Towaru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  4. w celu przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów, w tym Winlettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przesyłanie informacji handlowych przez administratora przy użyciu kanału komunikacyjnego, na który wyrażono zgodę marketingową, 
  5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów Ustaw do weryfikacji pełnoletności Zamawiającego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami tych danych będą podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi IT – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty podatkowe na podstawie przepisów prawa.   
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:  
  1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 8.3. lit. a) – do czasu zakończenia współpracy przez TIM i Zamawiającego, 
  2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 8.3. lit. b) – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, 
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 8.3. lit. c) – przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń, 
  4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 8.3. lit. d) – do momentu wycofania zgody marketingowej w odniesieniu do danego kanału komunikacyjnego, a w przypadku Winlettera – do momentu wycofania zgody lub przez okres dostępności usługi,  
  5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 8.3. lit. e) klauzuli – przez czas dokonania weryfikacji pełnoletniości. 
 7. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 9. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia i realizacji zamówienia. 
 10. Dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością oraz są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z RODO.  

9. Informacje handlowe i marketingowe

 1. TIM może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od TIM informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail oraz informacji handlowych przekazywanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 576 z późn. zm.), a także zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego w postaci jego adresu e-mail i/lub numeru telefonu do celów marketingowych zgodnie z RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać złożone w dowolnej formie, w tym poprzez zaznaczenie tzw. checkbox na Platformie, w formie ustnej, pisemnej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail.  
 2. Zgoda Zamawiającego obejmuje przesyłanie przez TIM informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym poprzez Platformę i/lub używanie przez TIM komunikacji telefonicznej oraz komunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych – w zależności od tego, które kanały komunikacyjne Zamawiający poda TIM.  
 3. Zgoda Zamawiającego może zostać odwołana w każdym czasie. 

10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży Towarów, jaka zostanie zawarta pomiędzy TIM oraz Zamawiającym.  
 2. Zamawiający może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  
 3. Wszelkie spory związane z realizacją zamówień pomiędzy TIM a Zamawiającym będą rozstrzygane polubownie. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu będzie niemożliwe, wszelkie spory pomiędzy TIM a Zamawiającym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu TiM.  
 4. TIM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O dokonanej zmianie Zamawiający zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian, za pośrednictwem Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, korzystanie przez Zamawiającego z Platformy będzie niemożliwe.  
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.