Regulamin Programu Lojalnościowego

Uwaga: Zakończenie funkcjonowania Programu Lojalnościowego

Po rocznym okresie działania Platformy zakupowej e-tim.pl, zebraniu sugestii użytkowników oraz analizie funkcjonowania Programu Lojalnościowego, aby zmaksymalizować użyteczności Platformy - tak by proces zakupowy był jeszcze bardziej prosty i satysfakcjonujący, zakończyliśmy działanie przedmiotowego programu, z dniem 29.02.2024 r. Uspokajamy jednak wszystkich użytkowników, iż zebrane w programie złotówki, będzie można wykorzystać do końca kwietnia br.

Doceniając jednak zaufanie, wsparcie oraz zaangażowanie jakim obdarzyli nas użytkownicy – w ramach podziękowania przygotowaliśmy coś specjalnego. Od 1 marca br. zastąpiliśmy dotychczasowy program większym rabatem. Każde złożone zamówienie automatycznie pomniejszymy o 5% jego wartości!

Niech to będzie nasz mały prezent dla wszystkich jako wyraz naszej wdzięczności za wspólnie spędzony rok.

Zobacz, jak wykorzystać złotówki zebrane w Programie lojalnościowym

1. DEFINICJE

 1. Wskazanym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:

  TIM – oznacza spółkę „TIM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (43-382) przy ul. T. Regera 111, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048579, posiadającą NIP 5470086898, będącą organizatorem Programu lojalnościowego.

  Konto – oznaczony indywidualny zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym TIM znajdujących się na Platformie, w którym gromadzone są dane i Zamówienia złożone przez Zamawiającego.

  Platforma – oznacza platformę elektroniczną umieszczoną na serwerze TIM pod adresem www.e-tim.pl, przy użyciu której Zamawiający składa Zamówienia na Towary TIM.

  Program lojalnościowy – oznacza program, w ramach którego Użytkownik, składając Zamówienie na Towary przy użyciu Konta na Platformie i opłacając je w całości, otrzymuje środki na kolejne zakupy na Platformie.

  Punkty – zbierane przez Użytkownika punkty za Zamówienia złożone przy użyciu Konta na Platformie oraz w całości opłacone, upoważniające do rabatu przy składaniu kolejnego Zamówienia lub kolejnych Zamówień na Platformie.

  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu lojalnościowego dla użytkowników platformy e-commerce „TiM” S.A.

  Regulamin E-Commerce – oznacza regulamin korzystania z platformy e-commerce „TiM” S.A.

  Towary – oznacza towary sprzedawane przez TIM, znajdujące się w aktualnej ofercie TIM.

  Użytkownik lub Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej składają TIM Zamówienie na Towary przy użyciu Konta na Platformie.

  Zamówienie – oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego na Towary TIM przy użyciu Konta na Platformie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym, w ramach którego TIM przyznaje Użytkownikom dodatkowe środki na zakupy na Platformie.
 2. Program lojalnościowy jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników Platformy.
 3. Przed przystąpieniem do Programu lojalnościowego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Programie lojalnościowym Użytkownik akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym w każdym czasie, składając TIM stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@e-tim.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu E-Commerce.

3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Za każde złożone i w całości opłacone Zamówienie, Użytkownik otrzymuje Punkty, które uprawniają Użytkownika do rabatu przy składaniu kolejnego Zamówienia lub kolejnych Zamówień na Platformie.
 2. Za każde złożone Zamówienie, Użytkownik otrzymuje ilość Punktów odpowiadającą 2 % wartości netto złożonego i w całości opłaconego Zamówienia, zaokrąglając w dół do pełnego Punktu.
 3. Punkty za dane Zamówienie zostaną zapisane na Koncie Użytkownika po dokonaniu całkowitej płatności za Zamówienie oraz odnotowaniu płatności przez TIM.
 4. Jeden Punkt upoważnia do rabatu w wysokości 1 zł (jeden złoty 00/100) netto.
 5. Punkty otrzymane na podstawie danego Zamówienia są ważne przez 365 dni od momentu odnotowania przez TIM dokonania całkowitej płatności za Zamówienie. Po tym okresie, niewykorzystane Punkty otrzymane na podstawie danego Zamówienia, przepadają.
 6. Punkty są związane wyłącznie z jednym Kontem danego Użytkownika i mogą zostać wykorzystane wyłącznie w ramach składania Zamówień przy użyciu Konta na Platformie. Punkty nie podlegają zamianie na gotówkę bądź przekazaniu innym Użytkownikom.
 7. Przy składaniu kolejnego Zamówienia lub kolejnych Zamówień na Platformie, Użytkownik jest upoważniony do wykorzystania całości lub części zgromadzonych Punktów, przy czym Punkty nie mogą pokrywać kosztu całego Zamówienia – tzn., że za każdą sztukę Towaru zamawianą przy użyciu Konta na Platformie, Użytkownik zapłaci co najmniej 0,1 zł (jeden grosz) netto. Ponadto, jeżeli liczba Punktów wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach składania danego Zamówienia jest niższa od wartości Zamówienia, Użytkownik będzie zobowiązany do dokonania zapłaty na rzecz TIM pozostałej do zapłaty kwoty Zamówienia.

4. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane przez Użytkowników pisemnie i przesyłane na adres e-mail: kontakt@e-tim.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na Platformie.
 2. W reklamacji Użytkownik jest zobowiązany do szczegółowego opisania przyczyny uzasadniającej zgłoszenie reklamacji.
 3. TIM rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. O decyzji TIM odnośnie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Regulaminie E-Commerce, znajdującym się pod adresem https://e-tim.pl/regulamin, które znajdują wprost zastosowanie do niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Wszelkie spory związane z Programem lojalnościowym pomiędzy TIM a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu będzie niemożliwe, wszelkie spory pomiędzy TIM a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TIM.
 3. TIM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź zakończenia funkcjonowania Programu lojalnościowego w dowolnym czasie. O dokonanej zmianie Regulaminu bądź zakończeniu funkcjonowania Programu lojalnościowego Zamawiający zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni wcześniej, za pośrednictwem Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, dalsze korzystanie przez Użytkownika z Programu lojalnościowego będzie niemożliwe.
 4. Zmiany w Regulaminie bądź zakończenie funkcjonowania Programu lojalnościowego nie wpływają w żaden sposób na nabyte przez Użytkownika Punkty. Użytkownik może je wykorzystać do upływu okresu ich ważności wynikającego z niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.